شیوه دریافت اطلاعات از کارفرما در طراحی داخلی

نوشته شده توسط گروه دکوراسیون داخلی
تاریخ ایجاد در 31 ارديبهشت 1399
بازدید: 509

استفاده كنندگان طرح شامل همه افرادی است كه قصد زندگی در يک بنای مسكونی را داشته و از فضاهای آن بهره برداری میكنند. اين افراد می خواهند كه در خانه خود احساس آرامش كنند. لذا فضای معماری می بايست كه با توجه به ارزشهای انسانی آنان شكل بگيرد. بنابراين جا دارد كه تعداد افراد، سن و جنس آنها، ويژگی های فردی و علايق شخصی آنها، نيازها و خواسته های فضايی شان به خوبی مورد توجه قرار گيرد. شناخت وضعيت رابطه خانوادگی و الگوهای فرهنگی و چگونگی روابط اجتماعی اين افراد هم به طراح كمک میكند تا به تعداد و ويژگیهای لازم برای فضاهای مورد نياز طرح و چگونگی ساماندهی عرصه ها و بخش های مختلف واقف شود. برای مثال میتواند بفهمد كه اين خانواده به چند اتاق خواب احتياج دارد؟ اين خانواده چه نوع آشپزخانهای را نياز دارند؟ در اين خانواده عرصه خصوصی و عرصه عمومی شامل چه فضاهايی است؟ و اين دو عرصه چگونه رابطه ای را با هم دارند؟ آن فرد خانواده كه علاقه بسياری به گل و گياه دارد. چه نظراتی برای فضاهای خانه دارد. آن عضو خانواده كه اهل مطالعه است، چه نوع فضايی را نياز دارد؟ و موارد مشابه ديگر... (دریافت اطلاعات از کارفرما در طراحی و دکوراسیون داخلی)

اطلاعات ديگری كه در روند كار طراحی تأثيرگذار هستند از طريق مصاحبه با استفاده كنندگان ومشاهدات عينی، جمعآوری می گردند. در زمان كوتاهی از طريق مصاحبه با استفاده كنندگان می توان اطلاعات بسيار مفيدی جمعآوری نمود. كسب توانايی در انجام مشاهدات و مصاحبه مناسب ما را در بهتر انجام گرفتن اين روند ياری خواهند رساند. از آنجايی كه فضای داخلی مسكونی مورد نظر،برای زندگی استفادهكنندگان طراحی میگردد، قطعاً نظرات آنها در فراهم آوردن فضايی كه در آنجا احساس آرامش و راحتی داشته باشند، مؤثر خواهد بود. ويژگیهای فرهنگی، اقتصادی، روابط خانوادگی حاكم در خانواده و ديگر اطلاعاتی از اين قبيل، طرح مورد نظر را تحت تأثير قرارمیدهند.
به اين ترتيب با پرسيدن سؤالاتی راهگشا و مناسب، نظر استفادهكنندگان را در مسائل مختلف مورد سؤال قرار میدهيم. هر مطلبی كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم در طراحی تأثيرگذار است، در اين سؤالات گنجانده میشود. در اين رابطه بهتر است كه از تلقين و تحميل نظرات خودداری نمود، اما میتوان با راهنمايیهای مناسب، استفاده كنندگان را در پاسخگويی درست هدايت كرد. چرا كه بسياری از استفاده كنندگان از طراحی اطلاع زيادی ندارند و صحبت و مشورت آنها با شما كه در حوزة كاری خود فرد متخصص و مطلعی هستيد، میتواند برای آنها آموزنده و هدايتگر باشد و او را در انتخابهای درست و تعيين خواسته هايی معقولتر كمک نمايد.


طراحی دکوراسیون داخلی

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedInSubmit to LinkedIn
Natec WhatsApp