طراحی و دکوراسیون داخلی تهران به سبک نئوکلاسیک

در هنگام طراحی يا بازسازی يک ساختمان يا يک فضای داخلی، در ابتدای امر بايد پيرامون ابعاد مختلف آن، اطلاعاتی را گردآوری و تجزيه و تحليل كرد و سپس نتيجه گيری نمود. نتايج حاصل از اين كار دو موضوع را برای طراح روشن می سازد. موضوع اول تعيين يک سری احكام معماری است. احكامی كه برخی بايدها و نبايدها را برای معمار تعيين میكنند و هنگام طراحی به او جهت می دهند؛ مثلا استفاده كنندگان اين خانه چه نوع نشيمنی را دوست دارند؟ مجزای از پذيرايی يا مرتبط با آن؟ با توجه به محيط پيرامون اين خانه، بهتر است اتاق خوابها را در كدام قسمت خانه در نظر بگيريد؟ جهت قرارگيری پنجره ها چگونه باشد تا نورگيری مناسبتری داشته باشيم؟ با توجه به امكانات سازهای اين خانه، كدام ديوار را میتوان برداشت؟ با توجه به پيشينه مردم اين منطقه و افراد اين خانه، حريم خصوصی و عمومی چه مفهومی برايشان دارد و در طرح چگونه بايد عرصه ها را تفكيک و جانمايی كرد؟ و مواردی ديگر كه همگی نياز به تصميم گيری دارند. موضوع دوم تهيه برنامه فيزيكی يا برنامه كالبدی طرح است. در برنامه فيزيكی يا كالبدی و يا فضايی طرح، كليه فضاهای مورد نياز طرح به همراه مساحت و كيفيت های مطلوبشان تعيين میگردند. اين دو موضوع، برنامه راه طراح را روشن كرده و به طرح وی جهت داده و او را هدايت میكنند. به عبارتی ديگر شايد بتوان گفت كه برنامه ريزي، حلقه وصل شناخت و طراحی به يكديگر است. گويی كه برنامه ريزی اين دو مرحله را به يكديگر اتصال میدهد

دکوراسیون داخلی نئوکلاسیک01

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn