طرح آشپزخانه های جزیره ای و اوپن متفاوت

دراین قسمت طرح آشپزخانه های جزیره ای متفاوت را مشاهده می کنید ،در صورت تمایل اســتفاده کننده از فضای آشــپزخانه، این فضــا میتواند ارتباط نزدیکی با نشیمن داشته باشد. زیرا تعدادی از افراد علاقه دارند موقع آشپزی یا انجام امور آشپزخانه برای کنترل فعالیت فرزندان یا صحبت کردن با اعضای خانواده به نشیمن دید داشته باشند. این مورد الزامی نبوده و این ارتباط با توجه به علاقه استفاده کنندگان تعیین میشود. در آشپزخانه هاییکه ماشین لباسشویی در آن قرار دارد برای خشک شدن لباسها در زیر آفتاب رابطه با بالکن یا فضای باز حائز اهمیت است. وجود بالکن و فضای باز مجاور آشپزخانه امکان صرف غذا را در برخی از روزهای ســال در فضای باز فراهم میکند. در تعدادی از آشپزخانه ها فضای انباری مجاور آشپزخانه برای نگهداری مواد غذایی خشک و یا لوازم مورد نیاز طراحی میشود. در طراحی آشــپزخانه ممکن است آشپزخانه کاملا مســتقل یا با تلفیق در فضاهای دیگر طراحی شود. در هر مورد باید به نیازهای استفاده کنندگان توجه دقیقی داشت.

آشپزخانه های جزیره ای و اوپن

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn