اجرای فوق العاده و کم نظیر ساختمان

به این کار توجه کنید ، همانند یک اثر هنری طراحی و اجرا شده است ، جزییات اجرایی این کار بسیار زیبا و دقیق بوده و کل کار را تبدیل به یک کاردستی نجاری نموده است. ریتم، تجلی نظمی اسب در بطن نظام هستی وجود دارد راه رفت، نفس کشیدن، غذا خوردن و خوابیدن مادر فواصل معینی تکرار میشوند و دارای رینمی طبیعی هستند همان طور گردش شبانه رور، جزرومد. و تغییر فصول نیز از قاعده ی تکرار منظم پیروی می کند لذا احساس و ادراک ما با ریتم انسی عمیق دارد و به همین دلیل، ریتم و تکرار عناصر بصری. فضاها، کیفیت ها، در طرح معماری از ویژگی های مهم کار طراحی است ريتم، به عنوان یک قاعده ی طراحی، بر اساس تکرار عناصر در فضا و زمان شکل می گیرد این تکرار، نه تنها باعث وحدت و انسجام بصری عناصر معماری می شود بلکه حالتی از حرکت مداوم ایجاد می کند که مغز و چشم بیننده در موقع عبور از یک معبر در بطن یک ترکیب یا در اطراف یک فضا، آن را دنبال می کند ساده ترین نوع رینم، تکرار منظم عناصر معماری در امتداد یک خط مستقیم است اگرچه این ریتم کاملا یک نواخت است اما می تواند به عنوان پس زمینه ای برای استقرار عناصر اصلی فضا مورد استفاده قرار گیرد ریتم در ساختمان، از طریق تکرار بخش های مشابه مانند پنجره ها، ستون ها، تیرها و... حاصل میشود و باعث وحدت و هماهنگی آن می گردد ریتم، ممکن است یک یکنواخت و با متغییر باشد ویژگی ریتم های بصری در یک ساختمان به شکل، اندازه و جهت قطعات و فاصله ی تکرار آنها بستگی دارد جریان دید، همواره توأم با حرکت است چشم همواره با نگاه های سریع، به نقاط مختلف فضاء سطوح و احسام آن را بررسی می کند و می بیند همان طور که خواندن یک متن فارسی نیز با انگلیسی و یا چینی، ترتیب خاصی دارد درک فضا درک نظم عناصر ان حاصل میشود

طراحی و اجرای با کیفیت01

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn