خانه ای به سبک معاصر در لیما

خانه ای به سبک معاصر در لیما که تیم طراح آن sein feld arquitectos می باشد.هرخانه ای به سبک معاصرخصوصیات خاص خود را داردو این خانه دارای محیطی آرامش بخش همراه بافضایی پرزرق وبرق می باشد.

 

 

 

خانه ای به سبک معاصر در لیما

خانه ای به سبک معاصر در لیما

خانه ای به سبک معاصر در لیما

خانه ای به سبک معاصر در لیما

خانه ای به سبک معاصر در لیما

خانه ای به سبک معاصر در لیما

خانه ای به سبک معاصر در لیما

خانه ای به سبک معاصر در لیما

خانه ای به سبک معاصر در لیما

خانه ای به سبک معاصر در لیما

خانه ای به سبک معاصر در لیما

خانه ای به سبک معاصر در لیما

خانه ای به سبک معاصر در لیما

خانه ای به سبک معاصر در لیما

خانه ای به سبک معاصر در لیما

خانه ای به سبک معاصر در لیما

خانه ای به سبک معاصر در لیما

خانه ای به سبک معاصر در لیما

خانه ای به سبک معاصر در لیما

خانه ای به سبک معاصر در لیما

خانه ای به سبک معاصر در لیما

خانه ای به سبک معاصر در لیما

خانه ای به سبک معاصر در لیماخانه ای به سبک معاصر در لیما

 

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn