چطور آشپزخانه کوچک خود را طراحی کنیم؟

ایده های آشپزخانه کوچک ما برای کسانی مناسب است که از یک آشپزخانه بزرگ و اجتماعی استفاده نمی کنند. مطمئناً ، شما ممکن است فضایی برای جزیره آشپزخانه ، اجاق گاز و میز ناهارخوری برای مهمان کردن مهمانان در اطراف نداشته باشید. اما منظور از کوچک بودن به معنای خسته کننده نیست.بسیاری از ایده های آشپزخانه هوشمند وجود دارد که باعث می شود طرح شما احساس جادار داشته باشد.ذخیره سازی یکی از مهمترین عناصر در یک آشپزخانه کوچک است. با به حداکثر رساندن هر اینچ یدکی ، سازماندهی مجدد مناطقی که آنقدرها که باید کار نمی کنند و اضافه کردن راه حل های اضافی در صورت لزوم ، می توانید یک اتاق کوچک را به Tardis تبدیل کنید. به نظر می رسد هرچه بیشتر طراحی آشپزخانه از حداقل شلوغی و حداکثر کارایی بهره می برد.

ایده های هوشمندانه آشپزخانه کوچک

با فکر کردن در مورد نحوه استفاده از آشپزخانه خود و اینکه کجا باید همه چیز در آنجا باشد فکر کنید زیرا این امر به شما کمک می کند تا تصمیم بگیرید که به چه نوع فضای ذخیره سازی نیاز دارید. به عنوان مثال ، بهتر است اقلام را با توجه به تعداد دفعات استفاده از آنها ذخیره کنید ، بنابراین مطمئن شوید که ظروف روزمره در قفسه پایینی قرار دارند که دسترسی آنها آسان است و قطعات مناسبت بالاتر نیز بالاتر قرار می گیرند.

یخچال، ســینک ظرفشویی و اجاقگاز سه عنصر اصلی در آشپزخانه هستند که مهمترین فعالیتها حول آنها انجام میگیرد. ســینک برای آمادهســازی و شستوشــوی مواد غذایی و ظروف، یخچال برای نگهداری مواد غذایی و اجاقگاز برای پخت و پز کاربرد دارند. البتــه علاوه بر ســه عنصر اصلی بــرای نگهــداری ظروف، مــواد غذایی و ســایر لوازم، لازم اســت که تعــدادی کابینت طراحی و تعبیه شــود. بــرای صرف صبحانــه میز کوچکی بــه همــراه صندلیهای مــورد نیــاز در آنجــا پیشبینــی میشــود.

در ضمن وســایلی چــون فریــزر، ماشــین لباسشــویی و ماشــین ظرفشــویی در آن جــا قــرار میگیــرد. نکته قابل توجه در طراحی آشــپزخانه این اســت که حرکتهای اصلی در آن پیرامون سه عنصر اصلی دور میزنند. از آنجاییکه این ســه وســیله در کنار هم نیستند، باید با فاصله ای معقول و مناسب از یکدیگر قرار بگیرند تا ضمن نزدیکی به هم، هر یک محدوده مورد نیاز خود  را داشته و خللی در کار یکدیگر وارد نکنند. اگر محل اســتقرار این ســه عنصر را به هم وصل کنیم مثلثی شکل میگیرد که به آن «مثلث کار» آشــپزخانه میگویند. در تصویر -2-8الف این ســه عنصر در یک امتــداد قرار گرفته اند که همین مســئله بر کارکرد آنها اثر منفی میگذارد. در شــرایط معمولی بهترین حالت این است که محیط مثلث کار 4/8تا 6متر باشد. در این صورت فاصله نه آنقدر زیاد است که باعث رفت و آمد اضافی شود و نه آنقدر کم که محدوده کاری و حرکتی لازم برای هر یک را مخدوش کند. همانطور که گفته شــد بــا طراحی کابینتهای زمینــی و هوایی میتوان مــکان خوبی برای نگهداری ظروف و مواد غذایی و ســایر لوازم در آشپزخانه فراهم نمود. کابینتهای زمینی عمق بیشــتری دارد و کابینتهای بالایی برای جلوگیری از ایجاد مزاحمت برای افراد استفاده کننده با عمــق نصف کابینتهای زمینی طراحی و تعبیه میشــود. با توجه به اینکه این ســه عنصر در بیــن کابینتهــا قرار دارنــد باید از این امکان برای راحتی کار در این فضا اســتفاده شــود.

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn