اولین گام در طراحی آشپزخانه کوچک

دراین قسمت تعداد 35 طرح جذاب از آشپزخانه های نقلی و کوچک را مشاهده می کنید همچنین اولین گام در طراحی آشپزخانه را برای شما عزیزان توضیح می دهیم : آشپزخانه برای خانمھا مھم ترین فضای خانه است زیرا بدون اینکه متوجه باشند ٣/۴وقت خود را در آن سپری ميکنند.و بدون اینکه بدانند چه چيزی باعث خستگی روحی آنھا ميشود!!زیرا در اکثر آشپزخانه ھا رنگھا کابينتھا و چيدمان ھا در بدترین حالت خود قرار دارند و ما به آن اھميت نميدھيم مخصوص آقایان!!چرا؟؟؟ چون...قدرت تغيير از نظر ما احتياج به قدرت مالی زیاد و حوصله حضرت فيل دارد!!که البته کمتر این دو با ھم وجود دارد! اما من این تصميم رو گرفتم که دليل تغييرات و چگونگی شروع به تغييرات و نيازھا را برای شما خوانندگان عزیز باز کرده و شرح دھم تا به خوبی از آن بھره مند شوید عموما آشپزخانه ھای امروزی کوچکتر از نياز یک خانواده با جمعيت است اما به راحتی ميتوان این آشپزخانه کوچک را به فضایی تحرک دار و زیبا با جای فراوان برای وسایل تغيير داد و......................................

آشپزخانه های کوچک زیبا01


قدم اول) باز نویسی و جوابگویی به سوا”ت زیر:
(١)آیا به آشپزی علاقه دارید؟
(٢)چند نفر از آتن استفاده ميکنند؟
(٣)چقدر از وقت تان را در آشپزخانه ھستيد؟
(۴)آشپزخانه مدرن را ميپسندید یا قدیمی؟
(۵)رنگ مورد علاقتون؟
● کابينت ھا:
(١) فضای شما به چند متر کابينت نياز دارد؟
(٢) آیا کابينت ھای شما در حال حاضر نياز کنونی شما را رفع ميکند از لحاظ جا و کشو بندی و طبقات؟
(٣) آیا چفت بست ھا و دستگيره ھا راحت است؟
(۴) آیا کشوھا روان و راحت باز ميشود؟
(۵) آیا کابينت اضافی برای ملزومات شما است؟
اگر جواب به سوا”ت با” مثبت باشد تنھا با تغيير رنگ کابينت ھا یا تغيير دستگيره ھا یا حد اکثر درب اینھا امکان پذیر باشد ميتواند کمک بزرگی برای آشپزخانه شما باشد .........یکی از آشپز خانه ھایی که برای یک دختر جوان طراحی کردم که ھنوز ھنر ایرانی را دوست داشت خیلی ساده و کوچک شما قضاوت کنييد این بھتر است یا ٢ملييون پول بدی ھمرو عوض کنيد؟
کاشی ھا سبز کمرنگ حدود یشمی رنگ بود با کابينت ھای قھوھای سوخته!!!!تاریک و بد!!
تمام درب ھای کابينت ھا را سبز پسته ای باز کردم با کمی خيلی کم پس زمينه رنگ اصلی زیر مشخص بود با طرح ایی از نقاشی ھای خودم تقریبا طرحھای اسليمی با رنگھای نارنجی سوخته بر روی آن و تنھا از دستگيره ھا منگوله ھای کرکی رنگی آویزان کردم!!!
دوست داشتم آنجا بودید و قيافه دوستم را از آن تغيير کوچک زیبا ميدیدید!!!!
● صفحه کار:
صفحه کار معمو”لا در آشپزخانه ضروری است ميتواند در آشپز خانه کوچک به صورت کشو در زیر سينک ظرف شویی باشد یا اولين کشوی نزدیک به سينک و گاز یا به صورت اپن اشپز خانه در نظر گرفته ميشود.بالاخره باید فضایی به طول حداقل ١/۵متز و عرض ۴/٠متر باشد
● کفپوش:
(١)آیا رنگ ان مورد علاقتون است؟
(٢) آیا قابل شستشو است؟
(٣) آیا شيب آن به طرف آبشی مناسب است؟
(۴) آیا ضد ليز خوردن است؟
شما را به خدا کف آشپز خانه قالی نندازید که فقط محل باکتریھا ست!!
● عملکرد:
(١) آیا نور پردازی مناسب بر روی صفحه کار دارید؟یا بر روی گاز؟
(٢) پریز برق به اندازه کافی در دسترس است؟
(٣) سيستم تھویه خوب کار ميکند؟
(۴) مکان مناسب برای سطل آشغال وجود دارد؟
(۵) از نظر حرکتی و قرارگيری سينک و گاز و یخچال در ٣گوشه یک مثلث قرار ميگيرند؟

(۶) روزانه برای چند نفر آشپزی ميکنيد؟
(٧) آیا آشپزی ساده دارید یا پر از رنگ و بو؟؟؟؟مثلا اکثر آشپز خانه ھای ایرانی برنج مصرف ميکنند پس جای مناسب برای سطل آن باید در نظرداشت و ھمچنين در سينک فضای آبکش کردن برنج....
(٨)حتی اگر شيرینی پزی ميکنيد جای قرار گيری وسایل را در درجه دوم نيازی در نظر بگيرید
(٩)حجم خرید منزلتان چقدر است؟
(١٠)چقدر وقت یکبار مھمان دارید؟
بعد از جواب دھی به سوا”ت با” یک پوشه تھيه کرده از کاتالوگ ھا کمک بگيرید تا ھمه چيز برای یک تغيير مثبت مھيا باشد.....موفق باشيد!!!
بعد از در نظر گرفتن موقعيت ھا با توجه به بلندی سقف ميتوانيد از سه طبقه کابينت استفاده کنيد و حتی اگر ارتفاع یخچال شما زیر ١٨٠سانت است فضای بالای آن برای یک کابينت کوچک مفيد است جدیداً آشپزخانه ھای جزیره ای مد ست و زیبا که سينک یا گاز در وسط آشپز خانه قرار ميگيرد اما با قابلمه بزرگه برنج جور در نمياد!!!
ھميشه سينک ظرفشويی را در جایی در نظر بگيرید که انباشته ظرفھای کثيف معلوم نشود جلوی مھمان!!
گل ھای طبيعی فراموش نشود!!!
● برای پشت پنجرھھا..
طبقات ظریف چوبی یا شيشھای بھترین کمک برای ليوان ھا و شيشه ھای ادميه ميباشو حتی می توان قالب ھای کيک و قابلمه ھای تزیينی مسی را از سقف آویزان کردو.......

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn