انواع طرح سینک برای آشپزخانه را در این پست ببینید

لگن ظرفشويی، در طرحها و اندازه های مختلف ساخته شده و برای شستن ظروف، سبزی، ميوه و ساير مواد غذايی از آن استفاده میگردد. برای تأمين آب در شير لگن، لازم است محل انشعاب لوله آب در زير آن پيشبينی شود. از اين لوله كشی میتوان برای ساير وسايلی كه نيازمند به آب هستند نظير ماشين ظرفشويی و لباسشويی نيز استفاده كرد. به اين ترتيب خوب است كه سه وسيله نيازمند آب (سينک،ماشين ظرف شويی و لباس شويی) در نزديكی هم قرار گيرند تا اولاً طول لوله كشی آب به حداقل ممكن خود كاهش يابد. ثانياً لوله های تخليه فاضلاب آنها در يک لوله اصلی جمع گردد معمولاً از سينک به صورت سرپايی و در طول مدت زمان لازم برای ظرف شويی استفاده میشود؛ لذا بهتر است در بالای آن پنجرهای رو به بيرون طراحی شود تا فرد مشغول به كار با تماشای چشم انداز، محيط را كمی خوش آيندتر احساس نمايد. ضمناً چون سينک و اطرافش خيس است، عبور جريان هوا و تابش آفتاب حاصل از پنجره، به خشک شدن سريعتر آن كمک میكند. در اين حالت جا دارد كه به طراحی پنجره بالای سينک دقت كافی مبذول شود تا باز شدن آن با مشكلی (نظير ارتفاع شير آب، پرده جلوی پنجره، جا ظرفی بالای سينک و )... روبرو نشود.

سینک ظرفشویی آشپزخانه01

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn