طراحی آشپزخانه با سنگ مرمر و فضای کابینت عالی

طراحی آشپزخانه با سنگ مرمر و فضای کابینت عالی ؛ معماران معمولاً آشپزخانه را در جبهه های گرم خانه مثل ضلع جنوبی طرح نمی كنند؛ زيرا در اين حالت گردش هوای درون خانه كه از جبهه گرم به طرف جبهه سرد يعنی از ضلع جنوب به طرف شمال برقرار میشود، هوای گرم و بو و بخار آشپزخانه را در كل خانه پخش میكند. حال اگر در خانه ای اين حالت وجود داشت و شما در بازسازی میخواستيد آن آشپزخانه را به صورت باز طراحی كنيد، به پديدار شدن اين مشكل در خانه دقت داشته باشيد. خوب است در آشپزخانه ميز كوچكی نيز برای كار (پاک كردن مواد غذايی، خردكردن گوشت و سبزی، آماده سازی مواد در سينی برای پخت داخل فر و )... پيشبينی گردد. از اين ميز میتوان برای صرف غذای خانواده نيز استفاده كرد. چنانچه اين ميز در وسط آشپزخانه قرار دارد، بهتر است خارج از محدوده مثلث كار باشد تا مخل آن نگردد. بهاين ترتيب غذاخوری خانوادگی در داخل آشپزخانه واقع شده و برای بردن غذا و برگشت ظروف خالی، مسيری طی نمی شود. اما اگر غذاخوری خانواده در داخل آشپزخانه پيشبينی نمیشود، لازم است كه با آشپزخانه رابطه نزديكی داشته باشد.
نشيمن، پذيرايی و غذاخوری مهمان نيز از ديگر فضاهايی هستند كه خوب است به نوعی با آشپزخانه در ارتباط باشند، تا رفت و آمدهای لازم برای پذيرايی به راحتی انجام پذيرد. برخی از خانواده ها به رابطه نزديک آشپزخانه با نشيمن و مخصوصاً به وجود ديد از آشپزخانه به تلويزيون نيز علاقه مندند. رابطة نزديک آشپزخانه با حياط يا فضای باز خانه و پيشبينی فضای نيمه بازی در حد واسط آن دو، سبب میشود كه امكان غذاخوردن در فضای باز در مواقع مناسب امكانپذير باشد. اين رابطه در صورت وجود ماشين لباس شويی در آشپزخانه، برای بردن لباسهای شسته شده به فضای باز و پهن كردن آنها زير آفتاب نيز مفيد است.

کابینت آشپزخانه سنگ مرمر01

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn