طراحی کابینت آشپزخانه جزیره ای

تصور کنید هنگام وارد شدن به منزل دوست یا اقوام خود بعد از روبرو شدن بادرب ورودی و فویر ورودی که در مبحث مرتبط با آن انرژی و احساس انتقال دهنده آن صحبت کردیم با اولین فضایی که برخورد می کنید آشپزخانه است و اگر از رنگ هایی با طیف رنگی منتقل انرژی مثبت در آن استفاده نشده باشد در همان ابتدای ورود حضور شما در آن مکان دچار تخلیه انرژی و حس منفی شده و ترک کردن آن محل در زمان کوتاه تر از آنکه برایش برنامه ریزی کرده بودید امری حیاتی می شود و در مقابل اگر از رنگ های منتقل کننده انرژی مثبت استفاده شده باشد علاقه شما را به سپری کردن زمان بیشتر در خانه دوست و اقوام خود به مراتب بیشتر می شود و نکته دیگر که می خواهم به آن اشاره کنم این است که بعضی از طیف های رنگی بسته به ساکنین آن مکان تعریف می شود و ممکن است برای شما حس خوبی نداشته باشد ولی برای آنها سر شار از انرژی مثبت و حس خوب است و در نهایت پیشنهاد من استفاده از رنگ هایی است که چشم شما و میهمانتان با نظاره به آنها خسته نشده و بیشتر جنبه عموم را در نظر بگیرد تا جنبه شخصی زیرا این امر باعث انتقال نیرو وانرژی روحی مثبت از تمام جهات بصری می شود .

طراحی کابینت آشپزخانه جزیره ای

طراحی کابینت آشپزخانه جزیره ای

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn