تعریف وحدت و تضاد در دکوراسیون داخلی

نوشته شده توسط گروه دکوراسیون داخلی
تاریخ ایجاد در 13 مهر 1399
بازدید: 1580

ترکیب اجزای هر چیزی از جمله معماری، هم جنبه ی ساختاری و مفهومی دارد و هم، جنبه بصری و احساسی. باید توجه نمود که این اصول، قواعد مطلق و انعطاف ناپدير نیستند بلکه اصولی هستند که روش های مختلف و ممکن را برای طراحی عناصر و فضاهای معماری و نحوه ی احتمالی ترکیب آنها را در قالب الگوهای معنی دار و قابل بازشناسی، ارائه میدهند از طریق یاد گرفتن این اصول می توانیم درباره ی نقش بصری هر عنصر یا الگو در فضای معماری و معنای آن برای استفاده کننده، به طور سنجیده قضاوت کنیم

وحدت و تضاد:
اگر با دقت به یک گیاه و بخشهای مختلف آن توجه کنیم و یا اجزای مختلف یک ماشین با مواد و اشکال متنوع را در نظر بگیریم و یا به ساختمان بدن یک حیوان، ارگانیسم ها و بخش های مختلف آن دقت کنیم، می بینیم همه ی اجزا و قسمتهای مختلف آنها، به رغم کثرت و تنوعی که دارند به نحوی هدفمند، سازگار، و با معنا، با هم ترکیب شده اند که در نهایت یک موجود واحد. با هویت مشحص، و ساحتار هماهنگ و کارآمدی را به وجود آورده اند یعنی همه ی اجزاء در عین کثرت به وحدت رسید ه اند اگر شکل ظاهری و کیفیت یک گل زیبا را نیز در نظر بگیریم در می یابیم که اجزای آن از نظر شکل، رنگ، انداره و تناسب، در وحدت و هماهنگی کامل با هم قرار دارند ایجاد وحدت و هماهنگی در میان اجزای محتلف یک ساختمان با فضای معماری نیر به همان صورت امری ضروری و مهم است متقابل اگر خوب دقت کنیم می بینیم که تضاد و تنوع در اجزا و کیفیات. اهمیت زیادی در ایحاد یک ترکیب از نظر ساختاری و بصری ایفا می کند. هر مفهومی فقط در مقابل ضد خودش معنا پیدا می کند . بدون سرما، گرمای ی وجود ندارد و بدون پستی، بلندی نیست.

وحدت و تضاد در دکوراسیون

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedInSubmit to LinkedIn
Natec WhatsApp