پله عنصری است كه ارتباط عمودی بين طبقات يك بنا را فراهم میسازد و به شكلهای گوناگون ،L Uشكل، مستقيم، گرد و مانند اينها وجود دارد. با وجود شكلهای مختلفی كه میتوان برای پله طراحی نمود، اجزای نسبتاً مشابه و استانداردی نظير كف پله، ارتفاع پله، پاگرد، نرده و دستگرد را هم داراست. دو اندازه ۳۰ سانتیمتر برای كف پله و ۱۸سانتیمتر برای ارتفاع مابين دوپله از موارد رايج و معمول در طراحی پله است در طراحی پله لازم است كه به نظام سازه بنا و مسير عبور تيرهای اصلی و تيرهای فرعی سقف توجه نمود تا در ارتفاع نامناسب بالای سر پله گذر نكرده و مشكل سرگير شدن را برای آن فراهم نسازند. در كنار مشكل سرگير بودن پله، موضوع هدررفت فضای زير پله نيز میتواند مورد توجه طراح قرار گيرد و به نحو شايسته ای برای آن راهكار يافته و آن را به فضای مفيدی چون فضای بازی بچه ها، انبار، سرويس بهداشتی كوچك، كمد و... تبديل كرد. در برخی موارد هم پله را میتوان در ميان فضايی بزرگ و به همراه حفرهای در سقف مجاورش ( )voidطراحی نموده و به اين طريق ارتباط دو طبقه را به نحو بازتر و بيشتری فراهم ساخت. پله ها را به صورتی زيبا و شكيل و مجسمه وار در ميان فضاهای بزرگ نيز میتوان طرح نمود .در ادامه زیباترین پله های اسپیرالی که تاکنون دیده اید را برای شما عزیزان انتخاب کرده ایم

زیباترین راه پله ها01

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn