38 ایده سرویس اتاق خواب رمانتیک عروس و رنگ آن

رنگهاي مختلف، در اصول چيدمان اتاق خواب، بسيار مؤثر اســت و به همين منظور بايد با ويژگي آنها آشنا شد. اين نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه «رنگ» تابع سليقه خريدار است.آبی رنگ آبــی از ديرباز به عنوان رنگــي آرام بخش برای دكوراســيون اتاق خواب شناخته شــده و كافی است آنرا با ميزان تنــدی مختلف، در فضای اتاق خواب به كار بــرد. آبی كم رنگ، يكی از بهتريــن رنگها برای اتاق خواب عروس اســت، و بر حســب سليقه و ميزان تندی يا روشنی، ميتوان اين رنگ را برای فضای ساير اتاق خوابهــا نيز انتخاب كرد و ظاهري منحصر به فرد به فضای داخلی اتاق خواب خود بخشيد.

بنفش و یاسی
رنــگ بنفش يا ياســی يكی ديگــر از پرطرفدارترين رنگها برای اتاق خواب اســت، تركيب رنگ ســفيد با رنگ بنفش، میتواند جلوه منحصر به فردی به فضای اتاقخواب ببخشد، بهتر است برای فضاهای كوچكتر از رنگ بنفش كمرنگ استفاده شود تا ظاهر فضای داخلی را بازتر و بزرگتر نشان دهد

سرویس اتاق خواب عروس01

صورتی و گلبهی
رنگهــای گلبهــی يا صورتی، يكی از طيــف رنگهای پرطرفدار برای اتاق دختر خانمها بوده، و همواره جزء يكی از رنگهای موردعلاقه پرنسسها بهحساب ميآمدهاست! شيری اين رنگ میتواند در دكوراســيون اتاقخواب،  جايگزين مناسبی برای رنگ سفيد باشد؛ اگر به رنگ سفيد علاقه داريد و دوست داريد گرمای بيشتری در فضای اتاق خواب خود داشته باشيد بهتر است اين رنگ را جايگزين رنگ سفيد برای اتاقخواب خود انتخاب كنيد و از دكوراسيون گرم اتاقخواب خود لذت ببريد (ایده جذاب برای سرویس اتاق خواب رمانتیک عروس و رنگ آن)

سرویس اتاق خواب عروس02

کرم- قهوهای
رنگهای كرم و قهــوهای، از ديگر رنگهای پر طرفدار برای اتاق خواب عروس میباشــد، اين رنگها به دليل چركتاب بودن نيز، عمدتا مورد قبول همه قرار گرفته، و براي دكوراســيون اتاق خواب افراد پرمشغله، بهترين رنگها به شمار ميرود(ایده جذاب برای سرویس اتاق خواب رمانتیک عروس و رنگ آن)

سرویس اتاق خواب عروس03

رنگ خاکستری
برای فضای اتاق خواب، از رنگ خاكســتری و طوسی استفاده ميشود. بهتر است در كنار آن، رنگهای شاد و نسبتاً پر هيجان مانند نارنجی نيز به كار گرفته شود، تا ظاهر آن اتاق، گرفته و دلمرده نبوده، پويا و با نشاط به نظر رسد (ایده جذاب برای سرویس اتاق خواب رمانتیک عروس و رنگ آن)

سرویس اتاق خواب عروس04

سبز
رنگ سبز به فضای داخلی، طراوت و شادابی ميبخشد؛ البته اگــر تناژ كمرنــگ آن برای دكوراســيون اتاق خواب انتخاب گردد، ســاير رنگهای نوع پر رنگ آن، فضای اتاق خواب را كوچكتر و بستهتر نشان میدهد. بنا براين بهتر اســت تركيب روشنتر اين رنگ را برای دكوراســيون فضای اتاق خواب اســتفاده نموده و از طراوت رنگهای طبيعت در فضای داخلی لذت برد. (ایده جذاب برای سرویس اتاق خواب رمانتیک عروس و رنگ آن)

سرویس اتاق خواب عروس05

سفيد
نبايد از رنگ سفيد غافل شد. استفاده از اين رنگ، كه راههای زيادی برای به كارگيری آن در فضا وجود دارد، باعث بزرگتر به نظر رسيدن اتاق میشود.

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn