طراحی اتاق های مخفی در منزل

دراین قسمت تعدادی تصویر جذاب از اتاق های مخفی در دکوراسیون داخلی برای شما عزیزان انتخاب کرده ایم.طراحی این نوع اتاق و یا فضا در منازل بعضا می تواند بسیار مفید و کاربردی باشد. مفهوم فضا یکی از مفاهیم بنیادی در معماری است. درباره این مفهوم معماران و اندیشمندان جهان معماری از دیرباز برداشت های گوناگونی ارائه کرده اند. برای نشان دادن اهمیت فضا در معماری شاید همین بس باشد که یاداور شویم یکی از تعاريف مورد پذیرش بیشتر اندیشمندان درباره معماری، »ساماندهی فصا« است. به گمان ما بحث و کنکاش درباره مفهوم فضا از سوی نویسندگان و نظریه پردازان به طور کلی امری سودمند است. چرا که ابعاد گوناگون فضا و ویژگیهای آن و چگونگی تأثیر آن بر آدمی، مطرح شده و شکافته میشود و این ما را در درک عمیق تر از فضا یاری می کند اما از سوی دیگر باید توجه داشت که بحث و گفتگو که با هدف درک عمیق تر و چیرگی ذهنی بر مفاهیم آن انجام میشود، به آشفتگی و پریشانی بیشتر نیانجامد

طراحی اتاق مخفی09

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn