طرحهای زیبای کمد برای اتاق خواب

اتاقهای خواب بخش خصوصی خانه را شكل میدهند و خوب است در جای دنج و آرام و به دور از فضای پذيرايی مهمان كه بخش عمومی خانه را شكل میدهد، قرار گيرند. معمولاً در هر خانه سه نوع اتاق خواب برای والدين، فرزندان و مهمانان در نظر گرفته میشوند. اين اتاقها محل استراحت فردی و حريم خصوصی اعضای خانواده و يا مهمانان است و فعاليتهايی همچون خوابيدن، مطالعة فردی، كار با رايانه، بازی كودكان، لباس عوض كردن، آرايش كردن و ... در آنها صورت میگيرد. مساحت اتاقهای خواب با توجه به تعداد افراد استفاده كننده، نوع فعاليتها،چگونگی مبلمان و وسايل داخل اتاق تعيين میشود. بعضی از خانواده ها ترجيح میدهند برای خوابيدن از تخت استفاده نكرده و بر تشک گسترده بر سطح زمين بخوابند. اين امر سبب میشود تا بخشی از اتاق كه در اشغال تخت قرار میگيرد، در مواقع غير از خواب، آزاد باشد و بتواند مورد استفادههای ديگر قرار بگيرد. در اين موارد لازم است محل مناسبی برای نگهداری رختخواب پيشبينی گردد. اگر اين محل در داخل كمدهای ديواری اتاق پيشبينی شده باشد، بهتر است عمق آن را بيشتر از عمق معمول كمدهای لباس كه در حدود  ۶۰سانتیمتر است، در نظر گرفت. برای اين منظور عمقی در حدود 80 تا 100 سانتیمتر میتواند مناسب باشد.

طراحی کمد اتاق خواب07

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn