Clicky

طراحی دکوراسیون داخلی اتاق خواب کودک

تخت خواب معمولاً يكی از وسايل اتاق خواب است. در جانمايی اين وسيله در اتاق به دو نكته مهم بايد توجه كرد:  1بهتر است تخت را در مقابل در ورودی و در معرض ديد فرد وارد شونده به اتاق قرار نداد تا محرميت بهتری برای آن فراهم باشد.
2بين تخت و ديوارها حداقل به ميزان فضای عبور يک نفر (٨۰ـ ۶۰سانتیمتر) فاصله در نظر گرفته شود تا از يک طرف امكان پايين آمدن از تخت از هر سو فراهم باشد و از طرف ديگر بتوان به راحتی در اطراف تخت حركت كرده و روتختی را مرتب نمود بعضی از افراد دوست دارند كه تخت را در زير پنجره قرار ندهند، تا از سوز بادی كه از درزهای پنجره به درون میوزد، در امان باشند. برخی هم دوست دارند تخت آنها رو به پنجره شرق باشد تا با طلوع خورشيد بيدار شوند.طراحی دکوراسیون داخلی اتاق خواب کودک

دکوراسیون اتاق کودک01

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn