طراحی برای صداو سيماي اصفهان

 در این پروژه طراحی سالن رَک ها  برای صدا و سیمای اصفهان انجام شده است.

 

طراحی برای صداسیمای اصفهان

در این پروژه طراحی سالن رَک ها  برای صداسیمای اصفهان انجام شده است

طراحی برای صداو سيماي اصفهان

طراحی برای صداو سيماي اصفهان

طراحی برای صداو سيماي اصفهان

طراحی برای صداو سيماي اصفهان

طراحی برای صداو سيماي اصفهان

 

 

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn