پروژه طراحی اتاقهای کنترلی(پولپیت)کوره های قوس الکتریکی فولاد مبارکه

پروژه طراحی اتاقهای کنترلی کوره های قوس الکتریکی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان (پولپیت های کنترلی کوره های قوس الکتریکی)

 برخی محدودیتها :•عدم استفاده از مواد و متريال قابل اشتعال• روشنايي هاي نامناسب• پرتابل نبودن كمدهاي PLC و ... در فضا• تداخل كاري اوپراتورها و مجريان دكور• محدوديت جابجايي و تغيير در كمدهاي موجود در فضا

نیازها :• زيبايي فضا• رنگهاي مناسب• افزايش بهداشت رواني كاركنان• تلطيف فضا در جهت افزايش راندمان كاري
 

 

پروژه طراحی اتاقهای کنترلی(پولپیت)کوره های قوس الکتریکی فولاد مبارکه

 

 

 

پروژه طراحی اتاقهای کنترلی(پولپیت)کوره های قوس الکتریکی فولاد مبارکه

 

 

 

پروژه طراحی اتاقهای کنترلی(پولپیت)کوره های قوس الکتریکی فولاد مبارکه

 

 

پروژه طراحی اتاقهای کنترلی کوره های قوس الکتریکی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان

 

(طراحی پولپیت های کنترلی کوره های قوس الکتریکی)

 

محدودیتها :

 

•عدم استفاده از مواد و متريال قابل اشتعال

 

• روشنايي هاي نامناسب

 

• پرتابل نبودن كمدهاي PLC و ... در فضا

 

• تداخل كاري اوپراتورها و مجريان دكور

 

• محدوديت جابجايي و تغيير در كمدهاي موجود در فضا

 

نیازها :

 

• زيبايي فضا

 

• رنگهاي مناسب

 

• افزايش بهداشت رواني كاركنان

 

• تلطيف فضا در جهت افزايش راندمان كاري

 

پروژه طراحی اتاقهای کنترلی(پولپیت)کوره های قوس الکتریکی فولاد مبارکه

 

 

 

پروژه طراحی اتاقهای کنترلی(پولپیت)کوره های قوس الکتریکی فولاد مبارکه

 

 

 

پروژه طراحی اتاقهای کنترلی(پولپیت)کوره های قوس الکتریکی فولاد مبارکه

 

 

 

پروژه طراحی اتاقهای کنترلی(پولپیت)کوره های قوس الکتریکی فولاد مبارکه

 

 

 

پروژه طراحی اتاقهای کنترلی(پولپیت)کوره های قوس الکتریکی فولاد مبارکه

 

 

 

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn