طراحی دکوراسیون داخلی منزل ویلایی کوچک

نوشته شده توسط گروه دکوراسیون داخلی
تاریخ ایجاد در 04 آبان 1399
بازدید: 511

دراین قسمت نمونه کار طراحی و دکوراسیون داخلی منزل ویلایی با متراژ کم را مشاهده می کنید هزینه بازسازی این منزل به طور تقریبی متری 1.5 م تومان برآورد می گردد. پس از جانمايی فضاهای مختلف در محلهای مناسب، برای رسيدن از ورودی اصلی خانه تا تك تك فضاها راههايی شكل میگيرد. شايسته است فضاهايی كه به محرميت بيشتری نياز دارند، محل عبور و مرور ساير افراد نباشند و در معرض ديد آنان قرار نگيرند. همچنين لازم است كه مسيرهای عبوری، مساحت زيادی از خانه را اشغال نكنند و به حداقل ممكن تقليل يابند. در اين رابطه اگر بتوان مسيرهای عبوری را به صورت راهروهای مجزا از فضاهای ديگر طراحی نكرده و در بخشی از يك فضای اصلی در نظر گرفت، تا حدودی در سطح اشغال آن صرفه جويی میشود. البته اين امر در صورتی ممكن است كه عبور از كنار فضای اصلی، موجب بر هم خوردن محرميت و سلب آرامش آن فضا نگردد. مسيرهای عبوری، عامل وصل فضاهای مختلف خانه و اتصال دهنده آنها به يكديگر هستند و برای رسيدن به هر فضايی بايد از آنها عبور كرد. بنابراين جا دارد كه در طرح آنها دقت كافی مبذول گرديده و طول، عرض، ارتفاع مناسب، و نور و منظر و پرسپكتيو زيبا را برای آنها پيشبينی نمود

دکوراسیون داخلی اصفهان01

بازسازی منزل اصفهان

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedInSubmit to LinkedIn
Natec WhatsApp