دراین قسمت نمونه کار دیگری از گروه ساختمانی ناتک مشاهده می کنید که در آن مجموعه ناتک اقدام به طراحی یک آپارتمان به سبک کلاسیک نموده است. سرپرست تیم های طراحی در این پروژه آقای مهندس فاطمی و مدیر پروژه آقای مهندس چیت ساز هستند .

تعادل را میتوان از دو راه متقارن و نامتقارن ايجاد كرد. اين دو حالت در تركيب عناصر معماری نيز كاربرد دارند. در تعادل متقارن، عناصر فضايی با اَشكال و اندازه، رنگ، جهت يكسان به صورتی متقارن نسبت به يك محور تقارن ميانی سازماندهی میشوند و استقرار میيابند. در اينگونه از تركيبها، عنصر واقع بر روی محور تقارن معمولاً دارای تأكيد بيشتر و با اهميت تر است. اين نوع سازماندهی در معماری سنتی ايران كاربرد وسيعی داشته است در تعادل نامتقارن، تشابه و همسانی عناصر فضايی الزامی نيست. در اين حالت عناصر میتوانند با ويژگیها و وزن و نيروی بصری متفاوتی در يك تركيب بصری وارد شوند و با توجه به سنگينی نيروی بصری خود، در جايگاه مناسبی نسبت به محور تعادل جايگزين شوند. عناصر جذاب مانند اشكال نامتعارف و ناآشنا، رنگهای براق، اجسام تيره و بافتهای خشن، معمولاً دارای وزن بصری سنگينتر و برعكس سطوح ساده، كمرنگ و بافتهای نرم دارای وزن بصری سبكتری هستند. تعادل نامتقارن پوياتر و تغييرپذيرتر از تعادل متقارن است؛ در نتيجه امكان هماهنگی با عملكردها و مقتضيات متنوع فضايی را راحتتر ميسر می سازد.

دکوراسیون داخلی تهران01

دکوراسیون داخلی تهران02

مطالب ناتک را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn